Jak se u nás vyrábí portlandský cement

Společnost Českomoravský cement, a.s., je největším producentem cementu v České republice. Vlastní výroba cementu probíhá ve dvou závodech: v Praze-Radotíně a v Mokré-Horákově nedaleko Brna. Společnost nabízí svým zákazníkům širokou škálu vysoce kvalitních cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví.

Cement se vyrábí ze slínku, sádrovce a dalších složek. Začíná se výrobou slínku.

1. Těžba surovin v lomu

Suroviny pro výrobu slínku, tj. hlavně vápenec, břidlice apod., se získají z kompaktní horniny pomocí clonových odstřelů, surovina se pak naloží nakladačem na dampr (velký nákladní automobil), který ji odveze k primárnímu drtiči.

2. Primární drcení surovin

Drcení se provádí kladivo-odrazovým drtičem, který surovinu zdrobňuje na velikost přibližně 4 cm. 

3. Skladování surovin

Podrcené suroviny jsou dopraveny pásovým dopravníkem do kryté haly, kde se surovina homogenizuje a shromažďuje do několikadenní zásoby.

4. Společné mletí surovin na surovinovou moučku

Jednotlivé suroviny jsou podle daných poměrů naváženy a následně společně pomlety v kulovém mlýně, tím se také vzájemně promíchají.

5. Homogenizace a skladování surovinové moučky

Pomletá surovinová moučka se může ještě dle potřeby homogenizovat pro zvýšení rovnoměrnosti jejích vlastností. Následně se skladuje v zásobních silech, odkud se pak odebírá pro předehřev.

6. Předehřev surovinové moučky ve výměníku

Ze spodní části zásobního sila surovinová moučka putuje do horní části výměníku tepla. V průběhu její cesty do spodní části výměníku řadou tzv. cyklonů se postupně ohřívá. Při vstupu do rotační pece má již teplotu cca 900 °C.

7. Výpal surovinové moučky v rotační peci na slínek

Rotační pec je ve sklonu uložený válec, který se pomalu otáčí kolem své podélné osy, což způsobuje, že se surovinová moučka pomalu posunuje směrem k plamenu hořáku, který ji dále během posunu ohřívá, až dosáhne maximální teploty (přibližně 1450 °C), kdy se surovinová moučka přemění na slínek ve tvaru drobných šedých koulí.

8. Chlazení a drcení slínku

Z rotační pece padá horký slínek do chladiče slínku, do kterého je vháněn studený vzduch, který slínek prudce ochladí. Proces rychlého ochlazení slínku je důležitý pro vytvoření požadovaných vlastností slínku. Po ochlazení se slínek drtí na velikost do 5 cm.

9. Skladování slínku v sile

Ochlazený a podrcený slínek je dopraven do zásobního slínkového sila, odkud je následně dávkován do cementových mlýnů.

10. Mletí slínku na cement

Slínek se společně se sádrovcem a popř. dalšími složkami (vápencem, vysokopecní struskou a podobně) společně pomele v kulovém nebo kolovém mlýně – vzniká cement. 

11. Skladování a expedice cementu

Cement se skladuje v cementových silech, odkud se expeduje jako volně ložený v autocisternách či v železničních vozech, nebo putuje na balicí linku, kde se balí do papírových pytlů s vnitřní polyetylénovou vložkou, a je expedován na paletách.