Heidelberg Materials CZ, a.s.

Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31. 12. 2023 Českomoravský cement, a.s.), je největším výrobcem cementu v České republice. Výroba probíhá ve dvou závodech: v Praze Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. V Králově Dvoře společnost provozuje balicí linku a expedici baleného cementu a volně loženého cementu.

Profil společnosti

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. nabízí svým zákazníkům širokou škálu vysoce kvalitních volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví a poskytuje jim také odborné technické poradenství a logistiku.
Sortiment výrobků tvoří klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, portlandské směsné a vysokopecní. Pro speciální aplikace je určen síranovzdorný cement s nízkým hydratačním teplem nebo portlandský cement pro cementobetonové kryty vozovek. Nabídku produktů doplňuje poskytování nadstandardních služeb v oblasti odborného technického poradenství, zkušebnictví a logistiky. 

 

Historie

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. je největším výrobcem cementu v České republice. Pod tímto jménem vystupoval na trhu v letech 1998-2023, kdy se v roce 1998 sloučily společnosti Cement Bohemia a Cementárny a vápenky Mokrá a vznikl nový právnický subjekt se jménem Českomoravský cement. 1.1. 2024 došlo k přejmenování na Heidelberg Materials CZ, a.s. Společnost se stala součástí Heidelberg Materials Group – předního světového výrobce stavebních materiálů. Kromě dalších závodů se součástí společnosti staly zejména tyto závody:

V následujícím textu je v časové ose popsána historie jednotlivých závodů. Více informací o historii jednotlivých závodů můžete získat také v publikacích vydaných k výročím založení cementáren.

 

Závod Mokrá

Rozvoj vápenického a později cementářského průmyslu v brněnském regionu má dlouholetou tradici, neboť předměstí Brna leží na jihu velkého ložiska vápenců. Přímo v okolí Brna bylo vybudováno koncem 19. století několik vápenek. Kruhové pece pod Bílou horou, pod Stránskou skálou v Juliánově a severně od obce Líšeň na Hádech. Šachtové pece byly postaveny v Ochozu pod kopcem Pod Žernávkou, v obci Mokrá Pod Mokerským lesem a na severu u obce Šošůvka.

V roce 1907 byla postavena v Maloměřicích cementárna s rotačními pecemi na výpal slinku mokrým způsobem.

V letech 1961 – 1968 byl vybudován nový závod v Mokré, který vyrábí cement a vápno. Leží asi 15 km východně od Brna a je umístěn v zalesněné krajině mimo zemědělskou oblast.

V letech 1957 – 1959 byla vypracována studie stavby s pěti různými alternativami.

V březnu a květnu 1961 byly předloženy a schváleny zadávací projekty. V květnu 1961 byly zahájeny stavební práce na příjezdových komunikacích do závodu, úprava nádraží v Blažovicích, otvírkové práce v lomu a výstavba akumulačních nádrží v údolí Říčky.

Začátkem roku 1963 byla pro nedostatek investičních prostředků celá stavba zastavena.

V roce 1965 byla stavba zařazena mezi přednostně realizované stavby a byl vytvořen národní podnik s názvem Cementárna Mokrá.

V říjnu 1968 byly uvedeny pecní linky na výpal slínku v cementárně do provozu.

Ve druhém pololetí 1969 byly uvedeny do provozu rotační pece na výpal vápna a mlýny na mletí cementu.

V roce 1980 vznikl koncernový podnik Cementárny a vápenky se sídlem v Mokré.

V lednu 1990 byl založen samostatný státní podnik Cementárny a vápenky Mokrá.

V lednu 1991 vznikla akciová společnost Cementárny a vápenky Mokrá.

V prosinci 1991 byla akciová společnost privatizována. Majoritním akcionářem se stala belgická společnost CBR.

Dne 1. května 1998 vznikla akciová společnost Českomoravský cement, a to sloučením dvou předních výrobců stavebních hmot v České republice – akciových společností: Cement Bohemia Praha a Cementárny a vápenky Mokrá. Závod Mokrá zůstal její součástí. 

V roce 2003 byla výroba vápna v Mokré, včetně všech s ní souvisejících činností, prodána společnosti Carmeuse Czech Republic, s.r.o.

1. 1. 2024 se název společnosti Českomoravský cement, a.s. mění na Heidelberg Materials CZ, a.s.

 

Závod Radotín

Výroba cementu v Radotíně má již 140 letou tradici.

Dne 14. října 1871 vydalo Okresní hejtmanství na Smíchově stavební povolení pro stavbu Pražské akciové továrny na hydraulický cement v Praze v Radotíně. První budovy nové továrny na výrobu portlandského cementu byly postaveny na místě vrchnostenských vápenných milířů, což je dnes střed Radotína.

V roce 1897 po rekonstrukci továrního zařízení, kdy byly přistavěny dvě moderní šachtové pece, se zde vyrábělo 7 tisíc tun ročně.

V roce 1920 vzniká akciová společnost Spojené pražské továrny na staviva se sídlem v Praze. Radotínská cementárna byla jedním z pobočných závodů.

V roce 1930 mění firma název na Prastav, spojené pražské továrny na staviva a. s. Dochází k prudkému rozvoji firmy. Po II. světové válce byl Prastav dán pod národní správu.

V roce 1946, na základě §12 dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, se akciová společnost Králodvorská cementárna stala součástí národního podniku s názvem České cementárny a vápenice se sídlem v Praze.

V roce 1950 došlo k vytvoření samostatného národního podniku Pragocement se sídlem v Radotíně a k němu byly přičleněny pobočné závody – vápenka Řeporyje, vápenka Skoupý u Sedlčan, Rakovice u Písku a vápenky Srbsko, Chýnov, Zdice a Loděnice. Široký výrobní program zahrnoval cement, vápno, vápenný hydrát, speciální vápenný hydrát Chemikan, suché omítkové směsi, umělý kámen, těžbu mramorových bloků, mozaikových chodníkových kostek, škvárobetonových tvárnic a upraveného vápence pro různé průmyslové účely.

V roce 1959 se začal stavět nový závod v Radotíně. Stále se zvyšující potřeba cementu vedla k rozhodnutí o jeho výstavbě.

V červenci 1961 byl uveden do zkušebního provozu. Ve stejném roce byl změněn název podniku na Radotínské cementárny a vápenice n. p. se sídlem v Radotíně. Ve staré radotínské cementárně byl provoz ukončen v roce 1963.

V roce 1980 vzniká v rámci nového členění koncernový podnik Cementárny a vápenky Praha, jehož součástí byly cementárna Radotín, cementárna a vápenka Čížkovice a vápenka Loděnice.

V roce 1990 končí centrální řízení oboru, vzniká samostatný státní podnik Pragocement, jehož součástí je závod Radotín a vápenka Loděnice. Ve stejném roce byla zahájena spolupráce s akciovou společností Heidelberger Zement. O rok později vzniká akciová společnost Pragocement.

Dnem 1. července 1995 vznikla fúzí akciových společností Pragocement a.s., Cement Bohemia Praha a Králodvorská cementárna a.s. nová akciová společnost Cement Bohemia Praha a.s. a cementárna v Radotíně se stala jedním z jejích závodů.

Dnem 1. května 1998 vznikla akciová společnost Českomoravský cement, a to sloučením dvou předních výrobců stavebních hmot v České republice – akciových společností: Cement Bohemia Praha a Cementárny a vápenky Mokrá.

1. 1. 2024 se název společnosti Českomoravský cement, a.s. mění na Heidelberg Materials CZ, a.s.

 

Prodejní terminál Králův Dvůr

Dne 6. listopadu 1889 byla pod názvem Königshofer Patent-Portland und Puzzolan Cement Fabrik založena cementárna v Králově Dvoře jako akciová společnost pro výrobu struskového cementu a také výrobu vápna.

Stavba cementárny pokračovala až do počátku roku 1891 a do plného provozu byla uvedena v květnu 1891.

V roce 1896 byla zahájena výroba struskových cihel. 

V roce 1911 vedla zvyšující se poptávka po cementu k vybudování cementárny na výrobu portlandského cementu s roční výrobní kapacitou 90 000 tun.

V roce 1927 došlo v důsledku prudkého zvýšení spotřeby cementu po 1. světové válce k rozšíření kapacity a k výstavbě na svou dobu nejmodernějšího závodu ve střední Evropě.

V roce 1946, na základě § 12 dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, se akciová společnost Králodvorská cementárna stala součástí národního podniku s názvem České cementárny a vápenice.

Po 2. světové válce došlo opět k prudkému zvýšení poptávky po cementu, a proto znárodněný podnik postavil v letech 1948–1951 další výrobní závod.

V roce 1961 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce cementárny a poté byl v roce 1965 odstaven z provozu nejstarší závod pocházející z roku 1911. 

V roce 1978 výroba cementu kulminovala na hodnotě 980 472 tun, což je historicky nejvyšší výroba závodu.

V roce 1980 vznikl sloučením tří podniků koncernový podnik CEVA Beroun složený ze závodů: Králodvorská cementárna, Velkolom Čertovy Schody, Vápenka Velké Hydčice a Berounské eternitové závody. Koncernový podnik Cementárny a vápenky Beroun byl řízen generálním ředitelstvím CEVA Praha.

Dne 26. listopadu 1990 byla ustanovena akciová společnost CEVA Králův Dvůr.

Dne 2. července 1991 byla založena akciová společnost Králodvorská cementárna.

V roce 1992 do Králodvorské cementárny vstoupil německý akcionář - společnost Heidelberger Zement.

V polovině roku 1995 vznikla akciová společnost Cement Bohemia Praha, a to fúzí akciových společností Pragocement, Cement Bohemia Praha a Králodvorská cementárna.

Dne 1. května 1998 se akciová společnost Cement Bohemia Praha sloučila se společností Cementárny a vápenky Mokrá a vznikla tak nová akciová společnost Českomoravský cement.

V roce 2003 byla v cementárně Králův Dvůr přerušena výroba cementu a dnes je zde v provozu moderní balicí linka a expedice baleného i volně loženého cementu.

1. 1. 2024 se název společnosti Českomoravský cement, a.s. mění na Heidelberg Materials CZ, a.s.

Údaje o společnosti

Heidelberg Materials CZ, a.s.

Obchodní firma: Heidelberg Materials CZ, a.s.
Sídlo: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČO: 26209578
DIČ: CZ26209578
Právní forma: akciová společnost
Adresa pro zasílání faktur: Heidelberg Materials CZ, a.s., Beroun 660, 266 01 Beroun
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528.
Akcionář: Heidelberg Materials Central Europe East Holding B.V. 5216PD´s Hertogenbosch, Pettelaarpark 30,  Nizozemské království (100 %).

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., IČO 262 09 578, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528 („Společnost“), jejímž jediným akcionářem je společnost Heidelberg Materials Central Europe East Holding B. V., se sídlem 5216PD´s Hertogenbosch, Pettelaarpark 30,  Nizozemské království, zapsaná v obchodním registru vedeném Obchodní komorou pro Brabant pod reg. číslem 000018428533, je členem koncernu Heidelberg Materials, ve kterém je řídící osobou (tedy i ve vztahu ke Společnosti) společnost Heidelberg Materials AG, se sídlem Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Mannheimu pod reg. číslem HRB 330082.
Členy uvedeného koncernu jsou další společnosti, na území České republiky mimo jiné i společnost Českomoravský štěrk, a.s., IČO 255 02 247, se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389, Českomoravský beton, a.s., IČO 495 51 272, se sídlem Beroun 660, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924, TRANS-SERVIS,spol. s r.o., IČO 46353097, se sídlem Králův Dvůr čp. 253, okres Beroun, PSČ 26701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12356 a Global IT Center, s.r.o., IČO 06025811, se sídlem Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99611.

Orgány společnosti:

Představenstvo

Ing. Karel Chuděj předseda
Ing. Petr Ondruch člen
Ing. Pavel Těhník člen

 

Dozorčí rada

Ernest Jelito

předseda

Christian Mikli

člen
Ing. Ladislav Damašek člen
Integrovaný systém managementu

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., v souladu s celkovou podnikatelskou strategií, má zaveden integrovaný systém managementu. Tato integrace zahrnuje certifikaci a údržbu systémů:

  • managementu kvality QMS dle ČSN EN ISO 9001
  • environmentálního managementu EMS dle ČSN EN ISO 14001
  • managementu hospodaření s energií EnMS dle ČSN EN ISO 50001
  • managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SMS dle ČSN ISO 45001 

Systémy managementu se vztahují na těžbu a úpravu vápenců, výrobu a dodávání cementu, vnitropodnikovou dopravu surovin a hotových výrobků.

Kvalita orientovaná na zákazníka

Společnost vyrábí a dodává řadu různých druhů cementu nejvyšší kvality a svým zákazníkům poskytuje profesionální servis v oblasti logistiky a poradenství. Produkty jsou v procesu výroby a expedice podrobovány přísné kontrole kvality v souladu s harmonizovanou evropskou normou EN 197-1. Na všechny cementy uváděné na trh jsou vydány Certifikáty shody, které vydal TZÚS Praha a Prohlášení o shodě.

Ochrana životního prostředí a hospodaření s energiemi

K ochraně životního prostředí přistupuje firma komplexním způsobem na principech trvale udržitelného rozvoje. Mezi priority patří rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování sekundární prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby. Dlouholetou snahou je také úspora neobnovitelných přírodních zdrojů. Využíváním alternativních surovin a paliv Heidelberg Materials CZ nejen šetří přírodní zdroje, ale zároveň pomáhá ekologicky využívat různé druhy materiálů, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí. Velká pozornost je v neposlední řadě věnována také dalšímu zlepšování vzhledu a čistoty závodů a tím vytváření lepšího pracovního prostředí, což ocení nejen zaměstnanci, ale i obchodní partneři a hosté, kteří do výrobních závodů přicházejí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V souladu s vyhlášenou politikou společnosti je věnována mimořádná péče o zdraví zaměstnanců a o ochranu zdraví při práci. Její principy jsou realizovány v zavedeném systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na prevenci a seznamování zaměstnanců s riziky na pravidelných školeních. Samozřejmostí je poskytování potřebných ochranných pracovních prostředků, sledování a evidence expozic na rizikových pracovištích.

Certifikáty ke stažení:

ČSN EN ISO 9001

PDF, 625.97 KB

ČSN EN ISO 14001

PDF, 732.72 KB

ČSN EN ISO 50001

PDF, 700.99 KB

ČSN ISO 45001

PDF, 656.85 KB

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt Rozšíření centra sdílených IT služeb pro skupinu Heidelberg Materials je podpořen Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.