Českomoravský štěrk, a.s.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., patří mezi největší výrobce kameniva v České republice.
V 15 kamenolomech, 9 pískovnách a v 1 prodejním terminálu nabízíme široké spektrum frakcí kameniva použitelných ve všech oblastech stavebního průmyslu. Díky moderním výrobním technologiím může vyrábět frakce určené přímo pro potřeby konkrétního zákazníka a konkrétní stavby. Na trhu nabízíme i tzv. balené kamenivo pro stavební účely (BigBag).

Profil společnosti

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., vyrábí široké spektrum frakcí kameniva, které pokrývá potřeby zákazníků z oblasti stavby silnic a dálnic a dalších stavebních prací, jako jsou obalované asfaltové směsi, mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), nátěry, zásypy, podklady pod zámkovou dlažbu atd. Jedná se zejména o kvalitní frakce 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22 a 16/22 pro použití do betonu, železobetonu, předepjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek atd. Dále vyrábíme frakce 0/32 a 32/63 I pro použití do drážních staveb, které jsou certifikovány také podle normy Českých drah. Díky moderním výrobním technologiím můžeme vyrábět frakce určené přímo pro potřeby konkrétního zákazníka a konkrétní stavby. Na trhu nabízí i tzv. balené kamenivo jak pro stavební účely (Big Bag) Všechny naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem EN 12620, 13043, 13139, 13242 a 13450, které definují požadavky na kamenivo a štěrk z hlediska jeho použitelnosti ve stavebnictví (např. objemová hmotnost štěrku či kameniva).

 

Údaje o společnosti

Obchodní firma:  Českomoravský štěrk, a.s.
Sídlo:  Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČO:  25502247
DIČ:  CZ25502247
Právní forma:  akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389.
Akcionář: Heidelberg Materials CZ, a.s. (100 %)
Společnost Českomoravský štěrk, a.s., IČO 255 02 247, se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389 („Společnost“), jejímž jediným akcionářem je společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., IČO 262 09 578, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528, je členem koncernu Heidelberg Materials, ve kterém je řídící osobou (tedy i ve vztahu ke Společnosti) společnost Heidelberg Materials AG, se sídlem Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Mannheimu pod reg. číslem HRB 330082. Členy uvedeného koncernu jsou další společnosti, na území České republiky mimo jiné i již výše uvedená společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., dále společnosti Českomoravský beton, a.s., IČO 495 51 272, se sídlem Beroun 660, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924, TRANS-SERVIS,spol. s r.o., IČO 46353097, se sídlem Králův Dvůr čp. 253, okres Beroun, PSČ 26701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12356 a Global IT Center, s.r.o., IČO 06025811, se sídlem Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99611.

Orgány společnosti:

Představenstvo

Ing. Robert Zelníček jediný člen

 

Dozorčí rada

JUDr. Pavla Stavinohová, Ph.D. předsedkyně
Ing. Ivo Kundrát člen
Ing. Pavel Těhník člen
Historie

Historie těžby několika našich v současnosti využívaných lokalit sahá až k přelomu 19. a 20. století. Tradiční způsob těžby se v jednotlivých kamenolomech měnil spolu s postupně se vyvíjející technologií dobývání a úpravy kamene a také s vývojem stavebních materiálů.
Prudký rozvoj stavebnictví po II. světové válce významně ovlivnil naše průmyslové odvětví. Zkvalitňování výroby, aplikace nových stavebních technologií a celkové zvyšování objemu produkce si vyžádaly významné investice do intenzifikace a mechanizace těžby.
Do období 50. let 20. století spadá počátek seskupení kamenolomů a štěrkopískoven do větší společnosti – někdejšího Československého kamenoprůmyslu. V průběhu 70. až 90. let byly postupnou restrukturalizací položeny základy dnešní společnosti Českomoravské štěrkovny, a. s.
Září 1993
Společnost S. A. Cementeries CBR koupila majoritní podíl akciové společnosti Štěrkovny a pískovny Brno (ŠPB). ŠPB vznikly privatizací stejnojmenného státního podniku. Během dalších dvou let, po uplatnění restitučních nároků, získala společnost další provozovny státního podniku.

Leden 1996
CBR vstoupil svým kapitálem do společnosti ŽPSV Štěrkovny a pískovny Uherský Ostroh, a.s. (ŽPSV ŠaP), která vznikla postupným odloučením některých štěrkoven ze společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s.

Během následujících let…
CBR získala 100% vlastnictví ve společnostech TOSTEIN a NMK.

Počátkem roku 1998
CBR získala akciovou společnost Štěrkovny a pískovny Olomouc (dále ŠPO). Rovněž převzala společnosti TANGO a LOM Jašek Výkleky, které byly ve vlastnictví ŠPO.

Červen 1998
Valná hromada společnosti ŽPSV ŠaP schválila změnu obchodního jména na Spojené šterkovny a pískovny, a.s. (SŠP) se sídlem v Brně.

Září 1998
Dne 1. září 1998 vznikla společnost SŠP sloučením následujících akciových společností: SPB, ŽPSV ŠaP (v této době již s novým jménem Spojené štěrkovny a pískovny, a.s.) a ŠPO. Současně se společnosti s ručením omezeným TOSTEIN, NMK, LOM Jašek Výkleky a TANGO přeměnily na akciové společnosti a mohly se tak připojit ke společnosti SŠP.

Únor 1999
Dne 1. února 1999 se firmy Tostein, NMK, Lom Jašek Výkleky a TANGO spojily se společností SŠP, která se tak stala jedním z největších producentů kameniva na trhu České republiky.

Rok 2000
Vstup společnosti na Slovensko.

Březen 2002
Dne 29. března 2002 rozhodla valná hromada společnosti SŠP o změně obchodního jména na Českomoravské štěrkovny, a. s. (ČMŠ) s platností od 3. května 2002. Joint Venture se společností Asamer.

Březen 2004
Dne 30. března 2004 odsouhlasila valná hromada změnu sídla společnosti. Novým sídlem je Mokrá 359, PSČ 664 04.

Srpen 2007
Dne 1. srpna 2007 došlo k zániku akciové společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Mokrá 359, PSČ 66404, IČ 63475511 a to bez likvidace.
Veškerá práva a povinnosti zaniklé společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů ke dni 1. 8. 2007 přešly ze zákona na jejího právního nástupce, společnost:
Českomoravský štěrk, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 2389, se sídlem Mokrá 359, PSČ 66404, IČ 25502247.

Září 2007
Dne 1. září 2007 provedl koncern Heidelberg Materials akvizici společnosti Hanson. Od tohoto data se Hanson oficiálně včlenil do skupiny Heidelberg Materials. V České republice vlastnil Hanson čtyři kamenolomy, čtyři pískovny a jednu obalovnu, jejichž celková produkce činí zhruba 2,5 milionu tun kameniva ročně.

Listopad 2008
Sídlo společnosti Hanson ČR, a.s. je od 25. listopadu 2008 změněno na: Mokrá 359, PSČ 664 04.

Září 2009
Ke dni 1. září 2009 došlo k zániku akciové společnosti Hanson ČR, a.s., se sídlem Mokrá 359, PSČ 66404, IČ 46680438, a to v důsledku fúze sloučením se společností Českomoravský štěrk, a.s. 

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá-Horákov
T +420 544122111
czsterk@heidelbergmaterials.com 

Provozy

Pro více info klikni na vyznačený bod v mapě