Podporujeme výzkum biodiverzity v našich těžebních prostorech

Vítězný tým Quarry Life Award 2016 v kamenolomu Opatovice

Součástí firemní strategie skupiny Heidelberg Materials je udržitelný rozvoj. Zavazujeme se tak vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance a usilujeme o ne­ustálý rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí. Zásady a cíle udržitelného rozvoje skupiny HC v ČR vycházejí z dlouhodobých cílů skupiny Heidelberg Materials Group do roku 2030 a definuje je program „Heidelberg Materials Sustainability Ambitions 2030“.

Bezpečnost a ochrana zdraví je jednou z našich základních hodnot. Jsme za to odpovědni a zároveň působíme jako vzor. Ochrana životního prostředí je pro nás zcela zásadní. Přírodní zdroje tvoří základ naší společnosti. Své základní potřeby, jakož i potřeby budoucích generací, budeme schopni uspokojit pouze tehdy, pokud budeme s těmito zdroji šetřit a hospodárně nakládat.

Klíčovou otázkou ve skupině Heidelberg Materials je ochrana klimatu a biodiverzity. Neustále pracujeme na snižování emisí CO2 a používání fosilních paliv. Prostřed­nictvím profesionálně prováděných rekultivací a obnovy našich těžebních prostor propagujeme druhovou biodiverzitu. Naším cílem je přispívat k ochraně životního prostředí pomocí poskytování výrobků a služeb respektujících principy udržitelné­ho rozvoje. Posilujeme dobré vztahy v našich závodech a přispíváme ke zvyšování hodnot místních závodů. Vítáme dobrý pocit sounáležitosti s firmou a podporujeme lokální projekty v našich závodech, které zapadají do stanovených témat výstavby, životního prostředí a vzdělávání.