Informace ke kamerám

Informace ke zpracování osobních údajů kamerovými systémy

Společnosti ze skupiny Heidelberg Materials v ČR, specifikované níže pod bodem 1., zavedly pro účely ochrany majetku, zajištění bezpečnosti a kontroly provozu kamerové systémy. Prostřednictvím těchto kamer můžete být v některých případech snímáni, tj. může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

Společnosti ze skupiny Heidelberg Materials respektují Vaše práva na ochranu osobních údajů a na Vaše soukromí. Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s kamerovými systémy, tj. sdělení informace o hlavních účelech zpracování, o způsobu a době zpracování, jakož i o zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

1. Totožnost správců údajů

Osoba odpovědná za správu těchto webových stránek:

Heidelberg Materials CZ, a. s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika

IČO: 26209578

Telefon: +420 544 122 111

cz@heidelbergmaterials.com

 

Českomoravský štěrk, a. s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika

IČO: 25502247

Telefon: +420 544 122 111

czsterk@heidelbergmaterials.com

 

Českomoravský beton, a. s.

Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, Česká republika

IČO: 49551272

Telefon: +420 311 644 005

czbeton@heidelbergmaterials.com

(dále též jako: „Správci“ nebo „my“)

 

2. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

V souvislosti s kamerovými systémy o Vás mohou být zpracovávány tyto údaje:

 • videozáznam osoby,
 • SPZ a typ vozidla,
 • příp. jiné údaje, které mohou být kamerou zaznamenány.

 

Nezpracováváme biometrické údaje ani jiné údaje spadající do tzv. zvláštní kategorie údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.

 

3. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Kamerové systémy byly u Správců instalovány pro následující účely:

 • kontrola osob vstupujících do areálů Správců (provozovny, lomy)
 • ochrana majetku,
 • kontrola provozu,
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • ochrana právních nároků Správců.

 

Prostor, který je monitorován, je přitom vždy označen informačními cedulemi.

 

4. Jaké jsou zákonné tituly pro výše uvedená zpracování?

Zpracování Vašich osobních údajů kamerovými systémy je ve všech případech podloženo tímto právním titulem:

 • oprávněný zájem Správců či třetí strany (s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Záznamy z kamer mohou být v některých případech předány Policii ČR, pojišťovně, soudům či jiným orgánům veřejné moci (např. v případě, kdy kamera zaznamená protiprávní čin).

Vaše osobní údaje mohou být kromě toho zpřístupněny v nezbytných případech a v minimálním rozsahu subjektům, které Správci pověřili konkrétním zpracováním osobních údajů - zpracovatelům (např. servis ze strany dodavatele kamerového systému).

Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším třetím stranám ani do třetích zemí.

 

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Správci respektují zásadu tzv. „minimalizace údajů“. Nezpracovávají tedy Vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné pro konkrétní účel. Konkrétní doba uložení kamerových záznamů je stanovena individuálně u každé kamery v závislosti na posouzení účelu zpracování.

V případě použití záznamů ve správním, soudním či jiném řízení mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány až do okamžiku pravomocného skončení řízení.

 

7. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních jsou dána jednak

 • vnitřními směrnicemi Správců (zejména organizační opatření);
 • centrálními politikami ve skupině (IT bezpečnost).

 

8. Jaká jsou Vaše práva?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vám dává následující práva:

 • jste oprávněni požádat o informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu, jak dlouhou dobu a jakým způsobem Správce o Vaší osobě zpracovává (právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR),
 • pokud vyjde najevo, že Vaše osobní údaje byly/jsou zpracovávány nepřesně či neúplně, máte právo na opravu, případně na doplnění neúplných osobních údajů (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
 • máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Nebudou-li v takovém případě prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je Správce povinen takového zpracovávání zanechat (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR),
 • máte právo žádat omezení zpracování (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
 • pokud by vyšlo najevo, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, jste oprávněn/-a žádat omezení jejich použití nebo úplnou likvidaci (právo na výmaz, čl. 17 GDPR);
 • pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, jste oprávněn/-a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s kamerovými systémy Správců, nebo pro účely uplatnění některého z Vašich práv uvedeného výše v čl. 8., se můžete obracet na Správce na adrese: kamery@heidelbergmaterials.com, nebo nás můžete kontaktovat na adrese osobni.udaje@heidelbergmaterials.com.