Olbramovice

Společnost Českomoravský štěrk dokončila rekonstrukci technologické linky v kamenolomu Olbramovice

Do více než stoleté historie kamenolomu Olbramovice přibyl další významný den, a to 7. červen 2021. Do zkušebního provozu totiž byla uvedena nová technologická linka na zpracování kameniva.Hlavním důvodem výstavby nové technologické linky byl nejen kritický stav samotné technologie, ale i celé železobetonové budovy původní finální třídírny. Zde již nebylo možné z důvodů vysoké míry karbonatace betonu provádět další účinná sanační opatření. Ve spol. Českomoravský štěrk se jednalo o největší investiční akci po r. 1989.  Je to v pořadí již třetí technologická linka, která byla v Olbramovicích postavena. Předchozí linka z r. 1968 byla ve své době tím nejlepším, co průmysl zpracování kamene nabízel, nová linka pokračuje ve stejném duchu, a to i proto, že se na jejím návrhu i realizaci podílelo mnoho zkušených kolegů i externích dodavatelů.

Etapy rekonstrukce

1. etapou byla rekonstrukce primárního uzlu drcení v zimě 2019/2020. Tato část technologické linky je již více než rok v provozu.
2. etapou byla stavba nové finální třídírny na jaře a v létě r. 2020, výstavba probíhala při provozování staré technologické linky.
3. etapou byla demolice staré technologické linky. V září 2020 byla ukončena výroba kameniva na staré lince a do listopadu 2020 byly odstraňovány její ocelové a železobetonové konstrukce. Samotná budova staré finální třídírny měla být zdemolována pomocí trhacích prací. I přes dlouhou a důslednou přípravu se však budova po odstřelu nezhroutila tak, jak jsme očekávali. Dodavatel demoličních prací se k této situaci postavil zodpovědně a demolici budovy dokončil obratem pomocí mobilní techniky.      
4. etapou byla výstavba zbylé části technologické linky, tj. druhého, třetího a čtvrtého stupně drcení včetně instalace dalších 4 třídičů. Tato etapa probíhala od listopadu 2020.
3. a 4. etapou se ještě prolínala výstavba technologického uzlu praní kameniva frakcí 0/4 a 4/8.

Co nová technologická linka umí?

Plánovaná výrobní kapacita technologické linky je 550 tun kameniva za hodinu (v určitých výrobních režimech).              

Technologická linka je schopna vyrábět široké frakce kameniva 0/32, 0/63 nebo 0/125. Na zemních skládkách je dále ukládáno kamenivo frakcí 16/32, 32/63, 32/63 BI a 63/125. Nadále je na provozovně zachována možnost nakládky drážního kameniva na vlakové soupravy pásovým dopravníkem, a to nově i přímo z technologické linky. Vlaková nakládka je dovybavena obchodní váhou.          
Finální třídírna je vybavena sedmi zásobníky a třemi samoobslužnými nakládacími místy, z kterých lze na automobily nakládat frakce kameniva 0/4 (nebo 0/2 a 2/4), 4/8, 8/11, 11/16, 8/16 a 11/22.

Veškeré kamenivo je opět, po více než 40 letech, zpracováváno suchým úpravárenským procesem, volitelně je možné u kameniva frakce 0/4 a 4/8 snížit obsah jemných podílů praním. Z tohoto důvodu byla provedena i rekonstrukce čerpací stanice u jezera technologické vody a byla položena nová potrubí. Nový uzel praní je vybaven moderním systémem zahušťování odplavitených částic, což by mělo přispět k ekonomičtějšímu provozu a rychlejší recyklaci technologické vody.      
Obsluha ovládá technologickou linku prostřednictvím řídícího automatu, veškerá data o stavu linky jsou zobrazována pomocí vizualizace ve velínu obsluhy, obsluha má také možnost vzdáleně sledovat a nastavovat důležité parametry všech tří kuželových drtičů.
                              
Pro účinné omezování prašnosti je celá technologická linka v maximální možné míře zakrytovaná, exponovaná místa
jsou navíc vybavena vysokotlakým skrápěním technologickou vodou.    


Stručné porovnání staré a nové technologické linky (TL)

Vstupní kapacita staré TL byla 400 t/hod rubaniny, nicméně v posledních letech provozování již dosahovala průměru okolo 230 t/hod z důvodu častých odstávek pro servis a údržbu. Vstupní kapacita nové TL je 550 t/hod.

Kapacita
stará TL 230 t/hod
nová TL 550 t/hod

Množství třídičů u staré i nové technologické linky je stejné, tj. 9 kusů, nová technologie je však vybavena dvojnásobnou velikostí sítových ploch, tj. 240 m2. Použitým materiálem sítových ploch je v převážné většině opět polyuretan s upínacím systémem WS85, ale nově je osítování třídičů i v provedení Bivitec (za provozu napínaná a uvolňovaná síta).

Počet třídičů
stará TL – 9 ks
nová TL – 9 ks

Velikost sítových ploch
stará TL – 120 m2
nová TL – 240 m2

Množství drtičů je u nové technologické linky nižší o jeden kus – jsou zde nainstalovány 3 kuželové a jeden čelisťový drtič. Stará TL obsahovala před ukončením provozu 3 čelisťové a 2 kuželové drtiče. Instalovaný výkon drtičů staré TL byl 895kW, výkon drtičů nové TL je 1050 kW.

Počet drtičů
stará TL – 5 ks (3 čelisťové drtiče, 2 kuželové drtiče)
nová TL – 4 ks (1 čelisťový drtič, 3 kuželové drtiče)

Instalovaný výkon drtičů
stará TL – 895 kW
nová TL – 1050 kW

Počet pásových dopravníků
stará TL – 37
nová TL – 63

Co se týká ocelových konstrukcí, nelze porovnat množství použité konstrukční oceli, nicméně stará technologická linka byla opatřena ochranou proti korozi ve formě nástřiku barvou, nová technologická linka je z převážné části (veškeré venkovní konstrukce) opatřena mnohem účinnější ochranou pomocí žárového zinkování.

Za zmínku určitě stojí i provedení elektroinstalace, která byla kompletně zrekonstruovaná od primární drtírny, přes celou technologii včetně uzlu praní, až po vodárnu technologické vody. Datová síť mezi jednotlivými technologickými uzly a velínem je tvořena metalickými i optickými kabely. Jak již bývá u našich nových projektů zvykem, byla zde implementována úroveň integrity bezpečnosti SIL3 (tzn. velmi nízká pravděpodobnost výskytu poruchy elektrických systémů zajišťujících bezpečnost práce či řízení TL).

 

Olbramovice_foto1.JPG.

Olbramovice_foto2.JPG.

Olbramovice_foto_3.JPG.

Olbramovice_foto_4.JPG.

Olbramovice_foto_5.JPG.

Olbramovice_foto_6.JPG.