Vnitřní oznamovací systém společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Ke dni 1. 8. 2023 zavádí společnost Českomoravský štěrk, a.s. (dále jen „Společnost“) systém pro podávání oznámení podle Zákona. V rámci tohoto systému je ve Společnosti určena příslušná osoba, která se jednotlivými oznámeními bude zabývat a posuzovat jejich důvodnost.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • osobně u některé z příslušných osob,
  • telefonicky na některé z čísel uvedených níže u příslušné osoby,
  • písemně na tuto emailovou adresu: oznameni.cms@heidelbergmaterials.com nebo některou e-mailovou adresu příslušné osoby, nebo
  • písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, k rukám příslušné osoby

Do oznámení uveďte:
- o jaké protiprávní jednání se jedná,
- kdo se ho dopustil,
- Vaše jméno a příjmení,
- Vaše kontaktní údaje (telefon nebo email)

Bližší informace k tomu, jak podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti můžete nalézt v interním dokumentu Společnosti – směrnici o ochraně oznamovatelů. 

Příslušné osoby pro posuzování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti:

Samozřejmě můžete nadále využívat a oznámení podat prostřednictvím systému Speak-Up zavedeného a provozovaného Skupinou Heidelberg Materials: www.heidelbergmaterials.speakup.report/speakup

Vnější oznamovací systém

Zákon umožňuje podat oznámení také u Ministerstva spravedlnosti, kde se oznámením bude zabývat pověřený zaměstnanec. Za tímto účelem zřídilo ministerstvo oznamovací systém, prostřednictvím kterého může oznamovatel podat oznámení:

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení podaných od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Pokud se takoví oznamovatelé rozhodnou oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat, bude se jím příslušná osoba zabývat, avšak v jiném režimu posuzování, než jaký požaduje Zákon. Přesto bude takový oznamovatel chráněn proti odvetnému opatření, jestliže jím podané oznámení bude podané v dobré víře a nebude obsahovat vědomě nepravdivé informace a nedojde-li podáním oznámení k porušení povinnosti mlčenlivosti.

Ke stažení