Vnitřní oznamovací systém společnosti TBG BETONMIX a.s.

Ke dni 15. 12. 2023 zavádí společnost TBG BETONMIX a.s. (dále jen „Společnost“) systém pro podávání oznámení podle Zákona. V rámci tohoto systému je ve Společnosti určena příslušná osoba, která se jednotlivými oznámeními bude zabývat a posuzovat jejich důvodnost.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • osobně u příslušné osoby v advokátní kanceláři Mach & Mrázik, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
  • telefonicky na některé z čísel uvedených níže u příslušné osoby,
  • písemně na tuto emailovou adresu: mach@mm-ak.cz
  • písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mach & Mrázik, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, k rukám řešitele

Do oznámení uveďte:
- o jaké protiprávní jednání se jedná,
- kdo se ho dopustil,
- Vaše jméno a příjmení,
- Vaše kontaktní údaje (telefon nebo email)

Bližší informace k tomu, jak podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti můžete nalézt v interním dokumentu Společnosti  směrnici o ochraně oznamovatelů. 

Příslušné osoby pro posuzování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti jsou:

  • JUDr. Radek Mach, advokát, tel: 724 332 626, mail: mach@mm-ak.cz
    který bude v případě nepřítomnosti zastoupen
  • Mgr. Peterem Mrázikem, advokátem, tel: 724 834 986

Samozřejmě můžete nadále využívat a oznámení podat prostřednictvím systému Speak-Up zavedeného a provozovaného Skupinou Heidelberg Materials: www.heidelbergmaterials.speakup.report/speakup

Vnější oznamovací systém

Zákon umožňuje podat oznámení také u Ministerstva spravedlnosti, kde se oznámením bude zabývat pověřený zaměstnanec. Za tímto účelem zřídilo ministerstvo oznamovací systém, prostřednictvím kterého může oznamovatel podat oznámení:

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení podaných od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Pokud se takoví oznamovatelé rozhodnou oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat, bude se jím příslušná osoba zabývat, avšak v jiném režimu posuzování, než jaký požaduje Zákon. Přesto bude takový oznamovatel chráněn proti odvetnému opatření, jestliže jím podané oznámení bude podané v dobré víře a nebude obsahovat vědomě nepravdivé informace a nedojde-li podáním oznámení k porušení povinnosti mlčenlivosti.