Vnitřní oznamovací systém společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s.

Ke dni 1. 8. 2023 zavádí společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s., dále jen „Společnost“) systém pro podávání oznámení podle Zákona. V rámci tohoto systému je ve Společnosti určena příslušná osoba, která se jednotlivými oznámeními bude zabývat a posuzovat jejich důvodnost.

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • osobně u některé z příslušných osob,
  • telefonicky na některé z čísel uvedených níže u příslušné osoby,
  • písemně na tuto emailovou adresu: oznameni.cmc@heidelbergmaterials.com nebo některou e-mailovou adresu příslušné osoby, nebo
  • písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, k rukám příslušné osoby

Do oznámení uveďte:
- o jaké protiprávní jednání se jedná,
- kdo se ho dopustil,
- Vaše jméno a příjmení,
- Vaše kontaktní údaje (telefon nebo email)

Bližší informace k tomu, jak podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti můžete nalézt v interním dokumentu Společnosti – směrnici o ochraně oznamovatelů. 

Příslušné osoby pro posuzování oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti:

Samozřejmě můžete nadále využívat a oznámení podat prostřednictvím systému Speak-Up zavedeného a provozovaného Skupinou Heidelberg Materials: www.heidelbergmaterials.speakup.report/speakup

Vnější oznamovací systém

Zákon umožňuje podat oznámení také u Ministerstva spravedlnosti, kde se oznámením bude zabývat pověřený zaměstnanec. Za tímto účelem zřídilo ministerstvo oznamovací systém, prostřednictvím kterého může oznamovatel podat oznámení:

Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení podaných od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Pokud se takoví oznamovatelé rozhodnou oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat, bude se jím příslušná osoba zabývat, avšak v jiném režimu posuzování, než jaký požaduje Zákon. Přesto bude takový oznamovatel chráněn proti odvetnému opatření, jestliže jím podané oznámení bude podané v dobré víře a nebude obsahovat vědomě nepravdivé informace a nedojde-li podáním oznámení k porušení povinnosti mlčenlivosti.

Ke stažení